Công thức ZBLL: Chữ U

time-icon 10/09/2019 time-icon Đăng bởi: Nguyễn Quang Anh

ZBLL (viết tắt của Zborowski-Bruchem Last Layer), là phương pháp có thể giải toàn bộ tầng cuối cùng chỉ bằng một công thức, sau khi bạn đã làm xong dấu cộng trên đỉnh. Đây chỉ là một phần trong phương pháp ZB nâng cao, do Zborowski và Ron van Bruchem phát minh vào khoảng năm 2002. 

Phương pháp ZBLL được chia thành 7 bộ công thức, bao gồm: T, U, L, Pi, S (Sune), AS (Anti-Sune) và các trường hợp PLL. Dưới đây sẽ là toàn bộ công thức ZBLL chữ U.

Công thức ZBLL: Chữ U

Công thức ZBLL: Chữ U

ZBLL U 1

R' U' R U' R' U2 R2 U' L' U R' U' L

Công thức ZBLL: Chữ U

ZBLL U 2

U' R U2 R D R' U2 R D' R' U2 R' U' R U' R' U

Công thức ZBLL: Chữ U

ZBLL U 3

L2 D R' F2 R D' L' U2 L'

Công thức ZBLL: Chữ U

ZBLL U 4

U R2 D R' U R D' R2 U R U2 R' U'

Công thức ZBLL: Chữ U

ZBLL U 5

U' R U2 R2 D' R U2 R' D R2 U' R' U2 R U2 R' U

ZBLL U 6

U2 R2 D R' U2 R D' R' U2 R' U2

ZBLL U 7

R U R' F' U' F2 D R' U R' U' R D' F'

ZBLL U 8

U2 R' U R D' R U R' D R2 U' R U R U2 R U2

ZBLL U 9

U R' U' L U' R U L' U R' U' R U' R' U R U'

ZBLL U 10

U R2' U F' R2 U' R2' U' R2 U2 R2' U' F U' R2 U'

ZBLL U 11

U L' U' L U' R U' L' U2 R' U2 L U' R U2 R' U'

ZBLL U 12

U F' L' U' L' U L' y' L' U' L U' F' U2 F' R U'

ZBLL U 13

R2 D' L F2 L' D R U2 R

ZBLL U 14

U R2' D' R U' R' D R2 U' R' U2 R U'

ZBLL U 15

U2 R' U R U R' U2 R U R D R' U2 R D' R'

ZBLL U 16

R' U L U' R U L' R U R' U R U2 R'

ZBLL U 17

R2 D' R U2 R' D R U2 R

ZBLL U 18

U R' U R U2 L' R U' L U R2 U2 L' U2 L R U'

ZBLL U 19

U R U R' U' L' U2 R U L U R' U L' U L U'

ZBLL U 20

R U' R' D R' U' R D' R2 U R' U' R' U2 R'

ZBLL U 21

R' U2 F U F' R F U2 R' U' R U F'

ZBLL U 22

U' L U R' U L' U' R U' L U L' U L U' L' U

ZBLL U 23

U L' U L U' L' U' L U L' U' L U L' U' R' U L U' R

ZBLL U 24

U R' U' R U' R' U R U' R' U R F R' U R U' F' U2

ZBLL U 25

R U' R2' U' R2 U R' F' R U R2' U' R' F R2

ZBLL U 26

U' L' U R' U' R U' L U r' U2 L' U2 L2 x

ZBLL U 27

U' F R2 U' R2' U' R2 U R' F' R U R2' U' R' F R F' U

ZBLL U 28

F L' U L' F L U' L' F U F U' F2 L2 F' U'

ZBLL U 29

R2 L D' R U' R' D R2 U L' U' R' U R U

ZBLL U 30

U2 R2 L' D R' U R D' R2 U' L U R U' R' U

ZBLL U 31

D R' U' R D' F2 R2 U' r U2 r' U R2 F2 U

ZBLL U 32

R U' R' U R U' L U L' U x' U2 R U2 R2 x

ZBLL U 33

U' R' U2 R' U' F' U F R2 U' R' F R' F' R2 U'

ZBLL U 34

U' R U2 R' U2 R' F R U R U2' R' U' R U2 R' U' F' U'

ZBLL U 35

L R' U' R2 U2 L' U L U2 L' R2 U2 R U'

ZBLL U 36

F R U R U2 R' U' R U' R' U2 R' U2 R U' R' U' F' U2

ZBLL U 37

U2 R U R' B' U R U R' U' B U' R U' R' U2

ZBLL U 38

R U R' U R U' R' U2 R' D' R U2 R' D R2 U' R'

ZBLL U 39

R' U' R U L U2 R' U' L' U' L R U2 L'

ZBLL U 40

U2 R U R' U' R' U' F U R2 U' R2 F' R U R U' R' U

ZBLL U 41

z U R2 U' R' F' R U R2 U' R' F z' U

ZBLL U 42

R' U2 R U2 L U2 R' U2 R U2 L' U2

ZBLL U 43

F R U' R' U R U R' U R U' R' F'

ZBLL U 44

U2 R U' R2' F R U R U' R2' F' R U' F' U F U2

ZBLL U 45

U L' U2 L U2 R' U R U2 L' U L U' R' U R U'

ZBLL U 46

U L U2 L' U2 R U' R' U2 L U' L' U R U' R' U'

ZBLL U 47

L' F' U L U L' U2 L U L' F L U'

ZBLL U 48

R F U' R' U' R U2 R' U' R F' R' U

ZBLL U 49

R U' R' U' R U R D R' U R D' R2

ZBLL U 50

R U' L' U R2 U' R U' L U R' U2 L' U2 L R

ZBLL U 51

R U R' U L' U R U' M' x' U' R U' R'

ZBLL U 52

R2 D' R U R' D R U R U' R' U' R U

ZBLL U 53

F R U' R' U' R U2 R' U' R U' R' U' R U2 R' U' F'

ZBLL U 54

R' F' R r' U' r R' F R r' U r

ZBLL U 55

U R U R' U R L' U R' U' R L U2 R' U'

ZBLL U 56

U R U L' R' U2 R U M' x' z R U' R U z' U'

ZBLL U 57

z U R2 U' F' R U R U' R' F

ZBLL U 58

U F R U R' U' F' R' F R2 F' U2 F' U2 F R' U'

ZBLL U 59

U' F U' R' U R U F' R' U2 R

ZBLL U 60

U2 R' U' R U' F U' R' U R U R' U R U' F'

ZBLL U 61

U2 R U R' U R U2 R' U R U2 R' U' R U' R' U2

ZBLL U 62

U' R U R' U' R U' R' U2 R U' R' U2 R U R' U

ZBLL U 63

U R U2 R' U' R U' R' U' R U R' U R U2 R' U'

ZBLL U 64

U R' U' F R' F' R2 U' R' U F' U F R U

ZBLL U 65

U R' U2 R U R' U R U R' U' R U' R' U2 R U'

ZBLL U 66

U R U2 R2 U' R2 U' R' U R' U' R U R' U R U'

ZBLL U 67

U2 R U R' U R' U2 R2 U R2 U R2 U' R' U2

ZBLL U 68

R' U' R U' R U2 R2 U' R2 U' R2 U R

ZBLL U 69

R' U' R U' R' U2 R2 U R' U R U2 R'

ZBLL U 70

U2 R U R' U R U2 R2 U' R U' R' U2 R U2

ZBLL U 71

x' R2 D2' R' U' R D2' R2' D R U R' D' x U'

ZBLL U 72

U2 R' D R D' R' D R U' R' D' R D R' D' R U

 

Viết bình luận của bạn: