Công thức ZBLL: Chữ Pi

time-icon 10/09/2019 time-icon Đăng bởi: Nguyễn Quang Anh

ZBLL (viết tắt của Zborowski-Bruchem Last Layer), là phương pháp có thể giải toàn bộ tầng cuối cùng chỉ bằng một công thức, sau khi bạn đã làm xong dấu cộng trên đỉnh. Đây chỉ là một phần trong phương pháp ZB nâng cao, do Zborowski và Ron van Bruchem phát minh vào khoảng năm 2002. 

Phương pháp ZBLL được chia thành 7 bộ công thức, bao gồm: T, U, L, Pi, S (Sune), AS (Anti-Sune) và các trường hợp PLL. Dưới đây sẽ là toàn bộ công thức ZBLL chữ Pi.

Công thức ZBLL: Chữ Pi

Công thức ZBLL: Chữ Pi

ZBLL Pi 1

R' U2 R U' L U2 R' U' R U R' U R L'

Công thức ZBLL: Chữ Pi

ZBLL Pi 2

R U2 R' U L' U2 R U R' U' R U' R' L

Công thức ZBLL: Chữ Pi

ZBLL Pi 3

U R U B' U R2 U' R2 U' B R2 U2 R U

Công thức ZBLL: Chữ Pi

ZBLL Pi 4

U' R' U' F U' R2 U R2 U F' R2 U2 R' U

Công thức ZBLL: Chữ Pi

ZBLL Pi 5

U' R U2 R' U F2 R U2 R' U2 R' F2 R2 U R' U

ZBLL Pi 6

U' R U L' R' U2 R U2' R' U2 L U' R U2' R' U

ZBLL Pi 7

U R U2 R2 U' R U' R' U2 F R U R U' R' F' U'

ZBLL Pi 8

U F U R U' R' U R U2 R' U' R U R' F' U'

ZBLL Pi 9

U F R2 U' R2' U R2 U F' B U2 B' U

ZBLL Pi 10

R U' L U' R' U L' U' R' U' R2 U' R2 U2 R U

ZBLL Pi 11

U' R F U R2 U2 R2 U R2 U R2 F' R' U

ZBLL Pi 12

R' U' R U' L U2 R' U' L' U2 L R U2 L'

ZBLL Pi 13

L' U L U' L' U L U L' U2 R' U L U' R

ZBLL Pi 14

L U2 R' U L' U L U' L' U' L U' R U2 L' U

ZBLL Pi 15

R' U2 R' D R' U R D' R U R2 U2 R'

ZBLL Pi 16

R U2 R D' R U' R' D R' U' R2 U2 R

ZBLL Pi 17

R' F R' F' R2 U R2 U' F R' F' R U R2 U

ZBLL Pi 18

R' U2 R2 U R2 U R U' R U2 L' U R' U' L

ZBLL Pi 19

U' F U R U2 R' U R U R' F' R U2 R' U' R U' R'

ZBLL Pi 20

R2 U R' U' R' U2 R' U2 R U R' D R' U R D'

ZBLL Pi 21

U2 r' F R F' r U' R' U' R U' R' U2

ZBLL Pi 22

L' U L U2 R' L' U L2 U' R U L'

ZBLL Pi 23

L U' L' U2 R L U' L2 U R' U' L

ZBLL Pi 24

R U' L' U R' U L U L' U L

ZBLL Pi 25

R' U2 R U R' U' R U2 L U' R' U R L'

ZBLL Pi 26

U' R U2 R F2 R2 U' R U' R' U R2 F2 R2 U2

ZBLL Pi 27

U L' R U R' U' L U2 R U' R' U R U2 R' U'

ZBLL Pi 28

L' R U2 R2 U' R2 U' R' U' L U R' U2 R U

ZBLL Pi 29

R U' L' U R' U' L U' R U' L' U R' U' L U

ZBLL Pi 30

U F U R U' R' U R U' R2' F' R U R U' R' U'

ZBLL Pi 31

R' U' R U R U' F U' R' U' R U F' U2' R2 U2 R U

ZBLL Pi 32

U B U' B' U' R' U R' U' F U R2 U' R' F' R U2

ZBLL Pi 33

U R' U' R U' B2 R' U2 R U2 l U2 l' U'

ZBLL Pi 34

U L' U R U' L U R2 U' R U' R' U2 R

ZBLL Pi 35

U R U2 R' U' R U' R2 U L U' R U L' U'

ZBLL Pi 36

R' F2 R U2 R U2 R' F2 U' R U' R'

ZBLL Pi 37

R' F R U R' U' R' F' R2 U' R' U R U' R' U2 R

ZBLL Pi 38

R U2 R' U' R U R' U2 L' U R U' M' x'

ZBLL Pi 39

L R' U2' R2 U R2' U R U L' U' R U2 R'

ZBLL Pi 40

U' L R' U' R U L' U2 R' U R U' R' U2 R U

ZBLL Pi 41

R U R' U' R' F R2 U R' U' R U R' U' F'

ZBLL Pi 42

U2 R U2 R' U' R U2 R' U2 L R U' R' U L' U

ZBLL Pi 43

U' R U R' U R2 F2 U R U R2 U' R' U' F2 R2 U

ZBLL Pi 44

R' F R U R2 U' F' U R U' R U B U B' U

ZBLL Pi 45

R B2 R' U2 R' U2 R B2 U R' U R

ZBLL Pi 46

U' R' U2 R U R' U R2 U' L' U R' U' L U

ZBLL Pi 47

U' L U' R' U L' U' R2 U R' U R U2 R'

ZBLL Pi 48

U' R U R' U F2 R U2 R' U2 R' F2 R U

ZBLL Pi 49

R U D' R U R' D R2 U' R' U' R2 U2 R

ZBLL Pi 50

U R' U2 L U' R U M x U R2 U R2 U2 R' U

ZBLL Pi 51

U2 F R2 U' R U2 R U R' U R' U R2 F' U2

ZBLL Pi 52

R' U R U2 L U' R' U M x U2 R' U' R U'

ZBLL Pi 53

F U R' U' R2 U' R2 U2 R U2 R U R' F'

ZBLL Pi 54

U' R U R' U L' U R U' L U' R' U R U2 R' U

ZBLL Pi 55

R' L U L' U L U R U L' U R' U R

ZBLL Pi 56

L U L' U R' U L U R U R' U M x

ZBLL Pi 57

R' U' D R' U' R D' R2 U R U R2 U2 R'

ZBLL Pi 58

F R2 U' R U' R U' R' U2 R' U R2 F'

ZBLL Pi 59

R U' R' U2 L' U R U' M' x' U2 R U R' U

ZBLL Pi 60

U R U2 R2 U' R2 U' M' x' U' R' U L' U2 R U

ZBLL Pi 61

R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R

ZBLL Pi 62

U' R' U2 R U R' U R2 U R' U R U2 R' U

ZBLL Pi 63

z U' R' U R U2' R' U R' U' R2 U2' R U' R' U

ZBLL Pi 64

L U L' U' L2 U L' U L U2 L2 U' L U L'

ZBLL Pi 65

L' U L U' L2 U2 L U L' U L2 U' L' U L U

ZBLL Pi 66

L U' L' U L2 U2 L' U' L U' L2 U L U' L' U'

ZBLL Pi 67

U' R' U' R U' R' U2 R2 U2 R' U' R U' R' U

ZBLL Pi 68

R' U2 R2 U R2 U R2 U2 R'

ZBLL Pi 69

R' U2 R2 U R' U R U2 R' U' R' U R U

ZBLL Pi 70

R' U' R U' R' U2 R U R' U' R U' R' U2 R

ZBLL Pi 71

U' F' R D2 R' F U' F' R D2 R' F U

ZBLL Pi 72

R U R2 U' R2 U' R2 U2 R2 U' R' U R U2 R'

 

Bình luận (1)
binh-luan

nghị

13/08/2021

omayzinh

Viết bình luận của bạn: