Công thức ZBLL: Anti-Sune (AS)

time-icon 10/09/2019 time-icon Đăng bởi: Nguyễn Quang Anh

ZBLL (viết tắt của Zborowski-Bruchem Last Layer), là phương pháp có thể giải toàn bộ tầng cuối cùng chỉ bằng một công thức, sau khi bạn đã làm xong dấu cộng trên đỉnh. Đây chỉ là một phần trong phương pháp ZB nâng cao, do Zborowski và Ron van Bruchem phát minh vào khoảng năm 2002. 

Phương pháp ZBLL được chia thành 7 bộ công thức, bao gồm: T, U, L, Pi, S (Sune), AS (Anti-Sune) và các trường hợp PLL. Dưới đây sẽ là toàn bộ công thức ZBLL AS (Anti-Sune).

Công thức ZBLL: Anti-Sune (AS)

Công thức ZBLL: Anti-Sune (AS)

ZBLL AS 1

U' R U R' U' L' U2 R U' R' U2 L U' R U2 R' U

Công thức ZBLL: Anti-Sune (AS)

ZBLL AS 2

R U2' R2' F2 U' R2 U' R2' U F2 U R

Công thức ZBLL: Anti-Sune (AS)

ZBLL AS 3

R' U' R U R2 U L U' R2 U L' U R' U2 R

Công thức ZBLL: Anti-Sune (AS)

ZBLL AS 4

U' R U2 R U2' R' U' R' U R F' R U2' R' U2 R' F U'

Công thức ZBLL: Anti-Sune (AS)

ZBLL AS 5

U2 R' F U2 F' R F R' U2 R F' U2

ZBLL AS 6

R' U L U' R2 z' R2 U' L U R2 U' D' z

ZBLL AS 7

U R' F R' F' R' U2 R' U2 R2 U2 R U2 F R2 F' U'

ZBLL AS 8

U R U R' U L' U2 R U L U2 R' U L' U L U'

ZBLL AS 9

U R U R' U2 L' U2 R U2 L U L' R' U2 L U'

ZBLL AS 10

U R' U L U' R U' R' L' U L U' R U2 L' U'

ZBLL AS 11

U2 L' U R U' L2 U2 R' U R U2 L' R' U'

ZBLL AS 12

U R' U' R U' R' U R' D' R U R' D R2 U'

ZBLL AS 13

U' L U' R' U L' U R2 U R2 U R2 U2 R' U

ZBLL AS 14

U R L' U2 L2 U L2 U L2 U R' U L' U'

ZBLL AS 15

U2 R U2' R' U2 L' U R U' M' x' U2

ZBLL AS 16

R' U' R U' R' U' L' U2 R U' R' U2 R L

ZBLL AS 17

U R U R' U R' F U' R2 U' R2 U F' U R U'

ZBLL AS 18

R' L U' R U L' U' R' U2 L U' R U L'

ZBLL AS 19

R U' L U2 R' U R U2 R' U2 L' U' L U' L'

ZBLL AS 20

U2 R' U' R U' R2 D' Rw U2 Rw' D R2 U2

ZBLL AS 21

U2 R' U' R U' R2 D' R U2 R' D R2 U2

ZBLL AS 22

U L U L' U L U2 L2 R U R' U' L U2 R U2 R' U'

ZBLL AS 23

U R' U' R U' R' U y' R' U2 R U' R' U' R B U'

ZBLL AS 24

U L U2 L' U2 R' U L2 U' R U L' U' L' U'

ZBLL AS 25

U' R U2 R' U' R U R D R' U2 R D' R2 U

ZBLL AS 26

U2 R' U2 R' F' R U R U' R' F U2 R U2

ZBLL AS 27

U2 L' U' L U F R U2 R' U' x U2 L U r' U2

ZBLL AS 28

U R U2 R D R2 U' R U' R' U2 R2 D' R2 U'

ZBLL AS 29

U' L U2 L2 U' L' D L' U' L D' L2 U L' U L U

ZBLL AS 30

R' U L U' R U L'

ZBLL AS 31

U2 R U R' U R U L' U R' U L U L' U L U2

ZBLL AS 32

U R2 U' R' U R2 U R' U' R D' R U' R' D U'

ZBLL AS 33

U2 L' U R U' L R U R U R U' R' U' R2 U2

ZBLL AS 34

U R U2 R' U' R U2 R F2 R' U R' U' R2 F2 R2 U'

ZBLL AS 35

U' L U D' L U' L' U2 D L2 U' L U L U

ZBLL AS 36

U2 R' U' R F2 R' U R2 U2 R' U R U R' F2 U2

ZBLL AS 37

L R U2 R' U' R U2 L' U' R' U' R U' R'

ZBLL AS 38

U L' U R' U L2 U L2 U L2 U2 L' R U'

ZBLL AS 39

x' M' U' R U L' U2 R' U2 R

ZBLL AS 40

U' R D R' U' R D' R2 U' R U2 R' U' R U'

ZBLL AS 41

U R U R' U R' U' R' D R' U' R D' R U2 R U'

ZBLL AS 42

U L' U R U' L U2 R' U' L' U R U' L R' U'

ZBLL AS 43

U2 R2 D r' U2 r D' R2 U' R U' R' U2

ZBLL AS 44

R' U' R U' R' U2 L' U2 L U L' U2 R U' L

ZBLL AS 45

R U2 R' U R U L U' R' U L' U R U' R'

ZBLL AS 46

U' R' U' R U R U' R' U2 R L U' R2 U L' U2 R U

ZBLL AS 47

U2 R2 D R' U2 R D' R2 U' R U' R' U2

ZBLL AS 48

U F R U R2 U2 R2 U R2 U R F' U'

ZBLL AS 49

R U' R' U2 R U' R' U2 R' D' R U R' D R U

ZBLL AS 50

U L U' R U' L' R2 U L U' R2 U R' U L' U'

ZBLL AS 51

U2 F R U' R2 U' R U' R' U2 R2 U R' F' U2

ZBLL AS 52

U' R D R' U R D' R' U2 R' U' R U2 R' U' R U2

ZBLL AS 53

U2 R' U' R2 U' L U2 R' U R U2 R2 L' U2 R U2

ZBLL AS 54

R U2 R' U' R U L' U L U2 R' U' L' U2 L

ZBLL AS 55

U R' U2 L U' R U L' R' U R U' R' U2 R U'

ZBLL AS 56

U' R U2 R' U' R U R' L' U R U' L U2 R' U

ZBLL AS 57

U R U R' U L' U2 R U2 L U2 L' R' U2 L U'

ZBLL AS 58

U' F R U R' U' R U R' F R' F' R U' F' U

ZBLL AS 59

U2 R U L' U R U' L U' R U' R U R' U2 R2 U2

ZBLL AS 60

U L R U2 R' U' L' U2 R' U L U' R2 U R' U L' U'

ZBLL AS 61

U2 R U' R' U R U2 R U2' R' U' R U' R2' U' R U R' U2

ZBLL AS 62

U2 R U R' U R' U' R' U R U' R' U' R' U' R' U2 R U'

ZBLL AS 63

R' U' R U' R' U' R' U' R' U' R' U R U R2

ZBLL AS 64

U R U R' U' R U R2 U' R2 U' R' U R U' R' U R' U R U'

ZBLL AS 65

R' U' R2 U R2 U R2 U2 R2 U2 R

ZBLL AS 66

U R U2 R' U' R U' R' U'

ZBLL AS 67

R U2 R2 U2 R2 U R2 U R2 U' R'

ZBLL AS 68

R' U' R U' R' U2 R

ZBLL AS 69

U R U2 R2 U' R' U' R' U R U R2 U' R' U'

ZBLL AS 70

U R' U' R U R U2 R' U' R' U R U' R U' R' U'

ZBLL AS 71

U2 R U R' U R' U' R2 U' R2 U2 R U2

ZBLL AS 72

U R U' R2 U' R U' R' U2 R' U2 R' U' R U' R2 U'

 

Viết bình luận của bạn: