90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 2)

time-icon 07/09/2019 time-icon Đăng bởi: Nguyễn Quang Anh

Đây là phần hai trong bộ sưu tập các công thức Pattern Rubik 3x3x3. Thật đáng ngạc nhiên khi có rất nhiều ý tưởng tuyệt vời để tạo nên một Pattern Rubik sinh động. Nếu bạn muốn thêm các mẫu mới và công thức mới vào thư viện của H2 Rubik, vui lòng comment phía dưới hoặc nhắn trên Fanpage của chúng tôi tại đây - Facebook H2 Rubik Shop.

Nếu bạn chưa xem qua Phần 1, click vào đây để đọc - 90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 1).

Quy ước cầm

90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 2)

Mặt trước (F) sẽ là màu xanh dương (Blue). 

Công thức Pattern Rubik 3x3x3

90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 2)

Tàu lượn

D2 R2 F2 R2 U2 B2 D2 F2 L2 U2 R2 U2

Trở lại: U2 R2 U2 L2 F2 D2 B2 U2 R2 F2 R2 D2

90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 2)

Chỉ dẫn

U2 F2 D2 B2 R2 U2 B2 R2 U2 R2

Trở lại: R2 U2 R2 B2 U2 R2 B2 D2 F2 U2

90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 2)

Matching Pictures

R' D2 R L D2 L'

Trở lại: L D2 L' R' D2 R

90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 2)

Dây đeo lỏng

F2 U2 B2 U2 F2 U2

Trở lại: U2 F2 U2 B2 U2 F2

90+ công thức Pattern Rubik 3x3x3 cực đẹp mắt (Phần 2)

Doubler

R L U2 R L' D2 R2 F2 U2 F2 U2 L2 F2 U2 L2

Trở lại: L2 U2 F2 L2 U2 F2 U2 F2 R2 D2 L R' U2 L' R'

Ba chữ T

B U2 L2 F2 R2 F D2 F2 R2 F' R2 U2

Trở lại: U2 R2 F R2 F2 D2 F' R2 F2 L2 U2 B'

Bốn chữ T xung quanh

F2 D2 F' L2 D2 U2 R2 B' U2 F2

Trở lại: F2 U2 B R2 U2 D2 L2 F D2 F2

Sáu chữ T

F2 R2 U2 F' B D2 L2 F B

Trở lại: B' F' L2 D2 B' F U2 R2 F2

ZZ-Line

R L U2 R L' U2 F2 R2 U2 F2 D2 B2 L2 U2 L2

Trở lại: L2 U2 L2 B2 D2 F2 U2 R2 F2 U2 L R' U2 L' R'

Checker Zigzag

R2 L2 F2 B2 U F2 B2 U2 F2 B2 U

Trở lại: U' B2 F2 U2 B2 F2 U' B2 F2 L2 R2

Chân vịt

U F R2 F' D' R U B2 U2 F' R2 F D B2 R B'

Trở lại: B R' B2 D' F' R2 F U2 B2 U' R' D F R2 F' U'

Sọc và dấu chấm

D U B2 F2 D' U'

Trở lại: U D F2 B2 U' D'

Picnic

D2 R2 L2 F2 B2

Trở lại: B2 F2 L2 R2 D2

Phần trăm %

R L U2 R L' U2 F2 L2 U2 F2 U2 F2 R2 U2 R2

Trở lại: R2 U2 R2 F2 U2 F2 U2 L2 F2 U2 L R' U2 L' R'

Mirror

U D F2 B2 U' D' R2 L2 B2

Trở lại: B2 L2 R2 D U B2 F2 D' U'

Cộng trừ 2

U D R2 L2 U D R2 L2

Trở lại: L2 R2 D' U' L2 R2 D' U'

Bàn cờ hai bên

U2 F2 U2 F2 B2 U2 F2 D2

Trở lại: D2 F2 U2 B2 F2 U2 F2 U2

Bàn cờ đối diện

U D R2 L2 U D' R2 L2 D2

Trở lại: D2 L2 R2 D U' L2 R2 D' U'

4 dấu thập, 2 dấu chấm

F U2 D2 R L U' D F B R U2 R2 U2 F2 L2 U2 F2 L2 B2

Trở lại: B2 L2 F2 U2 L2 F2 U2 R2 U2 R' B' F' D' U L' R' D2 U2 F'

Tên lửa

U R2 F2 R2 U' D F2 R2 F2 D

Trở lại: D' F2 R2 F2 D' U R2 F2 R2 U'

Gạch chéo

R L F B R L F B R L F B

Trở lại: B' F' L' R' B' F' L' R' B' F' L' R'

Cột trụ

L2 R2 B2 F2

Trở lại: F2 B2 R2 L2

Chân vịt 2

F R' B R U F' L' F' U2 L' U' D2 B D' F B' U2

Trở lại: U2 B F' D B' D2 U L U2 F L F U' R' B' R F'

Ron's Cube in a Cube

F D' F' R D F' R' D R D L' F L D R' F D'

Trở lại: D F' R D' L' F' L D' R' D' R F D' R' F D F'

Đèn pha

U2 F2 U2 D2 B2 D2

Trở lại: D2 B2 D2 U2 F2 U2

Rắn săn mồi

R L U2 R L' U2 F2 R2 D2 B2 D2 B2 L2 D2 R2

Trở lại: R2 D2 L2 B2 D2 B2 D2 R2 F2 U2 L R' U2 L' R'

Cái lồng

L U F2 R L' U2 B' U D B2 L F B' R' L F' R

Trở lại: R' F L' R B F' L' B2 D' U' B U2 L R' F2 U' L'

4 dấu thập

F2 B2 R F2 B2 R F2 B2 R F2 B2 R F2 B2 R F2 B2 R

Trở lại: R' B2 F2 R' B2 F2 R' B2 F2 R' B2 F2 R' B2 F2 R' B2 F2

Kim tự tháp

D L' U R' B' R B U2 D B D' B' L U D'

Trở lại: D U' L' B D B' D' U2 B' R' B R U' L D'

Kim tự tháp 2

U B2 U' F' U' D L' D2 L U D' F D' L2 B2 D'

Trở lại: D B2 L2 D F' D U' L' D2 L D' U F U B2 U'

Vòng xoắn

F D F' D2 L' B' U L D R U L' F' U L U2

Trở lại: U2 L' U' F L U' R' D' L' U' B L D2 F D' F'

Vòng xoắn 2

B' U' B' L' D B U D2 B U L D' L' U' L2 D

Trở lại: D' L2 U L D L' U' B' D2 U' B' D' L B U B

Chân gà

F L' D F' U' B U F U' F R' F2 L U' R' D2

Trở lại: D2 R U L' F2 R F' U F' U' B' U F D' L F'

Chân gà 2

F L' D' B' L F U F' D' F L2 B' R' U L2 D' F

Trở lại: F' D L2 U' R B L2 F' D F U' F' L' B D L F'

Đỉnh núi đôi

U L2 B2 R2 U R2 D' U L F' U L' D B' U L B' L R' U'

Trở lại: U R L' B L' U' B D' L U' F L' U' D R2 U' R2 B2 L2 U'

Góc Kim Tự Tháp

U' D B R' F R B' L' F' B L F R' B' R F' U' D

Trở lại: D' U F R' B R F' L' B' F L B R' F' R B' D' U

Đỉnh xoắn

F B' U F U F U L B L2 B' U F' L U L' B

Trở lại: B' L U' L' F U' B L2 B' L' U' F' U' F' U' B F'

Đỉnh xoắn 2

F U2 L F L' B L U B' R' L' U R' D' F' B R2

Trở lại: R2 B' F D R U' L R B U' L' B' L F' L' U2 F'

Megatron

U L D R' F D2 R2 F2 R' F D2 B L2 U2 D' R2 U R2 B2 L2

Trở lại: L2 B2 R2 U' R2 D U2 L2 B' D2 F' R F2 R2 D2 F' R D' L' U'

Sáu-hai-một

U B2 D2 L B' L' U' L' B D2 B2

Trở lại: B2 D2 B' L U L B L' D2 B2 U'

Yin Yang

R L B F R L U' D' F' B' U D

Trở lại: D' U' B F D U L' R' F' B' L' R'

Yan Ying

L R F B U' D' L' R'

Trở lại: R L D U B' F' R' L'

Rắn của Henry

R2 F2 U' D' B2 L2 F2 L2 U D R2 F2

Trở lại: F2 R2 D' U' L2 F2 L2 B2 D U F2 R2

 

 

Bình luận (1)
binh-luan

Đức

13/08/2021

R2 U2 L2 R2 U2 L2 M2

Viết bình luận của bạn: